1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

 
УКРАЇНА
Грушівська сільська рада
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Дніпропетровської області
XVІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
19.04.2022 с. Грушівка № 258
Про затвердження типового договору про соціальне партнерство

Відповідно до ст. 25, 26, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 177 Господарського кодексу України, з метою створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку та забезпечення безпеки населених пунктів Грушівської територіальної громади, Грушівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити типовий договір про соціальне партнерство, що додається.
 2. Визначити відповідальним за підготовку договорів про соціальне партнерство та їх зберігання спеціаліста з юридичних питань.
 3. Доручити сільському голові Грушівської ОТГ:

3.1. підписувати договори про соціальне партнерство з суб’єктами господарювання, що розміщені на території Грушівської територіальної громади;

3.2. утворити робочу групу щодо визначення розміру фінансування соціальних проектів суб’єктами господарювання, що розміщені на території Грушівської територіальної громади, та затвердити її персональний склад.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку: (голова комісії – Богомол О.А.).

 

 

Грушівський сільський голова:                             Сергій МАРИНЕНКО

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення Грушівської сільської

ради

від «19» квітня 2022 року

№ 258

 

ДОГОВІР ПРО СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

 

С. Грушівка                                                                                                   «__» __________ 2022 р.

Криворізького району

Дніпропетровської області

 

 

Грушівська сільська рада в особі сільського голови ____ПІБ__________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статуту Грушівської територіальної громади, з одного боку, (далі – Партнер 1) та …………… …….., з другого боку, (далі – Партнер 2), разом іменовані Сторони, кожен окремо – Сторона, відповідно до частини 4 статті 175 та частини 2 статті 177 Господарського кодексу України склали між собою договір про соціальне партнерство (далі – Договір).

 

 1. Основні засади

1.1. Цей договір спрямований на розвиток соціального партнерства
і вирішення соціально-економічних проблем, вибудовування ефективного діалогу між соціально відповідальним бізнесом і місцевими органами місцевого самоврядування, громадськістю.

1.2. Сторони уклали договір для об’єднання зусиль для поліпшення життя та розвитку Грушівської територіальної громади з метою підвищення якості життя мешканців шляхом успішного соціального, економічного, культурного розвитку та забезпечення сталого безпекового рівня Грушівської територіальної громади.

1.3. Сторони договору про соціальне партнерство будують свої відносини на положеннях Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського та Цивільного кодексів України та інших нормативно-правових актів.

1.4. При складанні та виконанні договору сторони зобов’язуються дотримуватися таких принципів:

1.4.1. свобода вибору та обговорення питань, які входять до сфери соціального партнерства;

1.4.2. добровільність і реальність зобов’язань, що приймаються сторонами;

1.4.3. обов’язковість виконання досягнутих домовленостей;

1.4.5. прозорості та публічності виконання досягнутих домовленостей.

 

 1. Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є взаємне соціально-економічне партнерство, реалізація спільних інтересів сторін у сфері комплексного соціально-економічного, культурного розвитку та забезпечення безпеки Грушівської територіальної громади.

2.2. Реалізація умов цього договору здійснюватиметься шляхом реалізації Партнером 2 свого права фінансування взаємовигідних соціальних проектів, безпекових гарантій,  ініційованих партнером 1, майнової, організаційної та інших видів участі Партнера 1 в згадуваних проектах, а саме:

2.2.1. допомога на благоустрій інфраструктури в межах населених  пунктів Грушівської територіальної громади;

2.2.2. допомога на соціальні потреби, безпекові гарантії згідно клопотань Грушівської сільської ради.

 

 

 1. Сума договору

3.1 Сума договору складає: ______________ грн.

3.2. Кошти надаються шляхом перерахування на рахунок бюджету громади.

 

 1. Взаємні права і обов’язки Сторін

4.1. Партнер 1:

4.1.1. У межах своєї компетенції забезпечує необхідні умови
для здійснення Партнером 2 діяльності.

4.1.2. Протягом дії договору визначає і пропонує Партнеру 2
на взаємовигідних умовах заходи щодо використання його можливостей
на користь розвитку територіальної громади.

4.1.3. Створює Партнеру 2 елементи позитивного іміджу соціально відповідального підприємства у свідомості мешканців Грушівської територіальної громади.

4.1.4. Постійно сприяє реалізації інвестиційних проектів і веденні діяльності Партнера 2 в межах компетенції, наданої законодавством.

4.1.5. Забезпечує неухильне виконання договорів, які укладені між сторонами.

4.1.6. Сприяє покращенню підприємницького середовища шляхом проведення зваженої та узгодженої регуляторної політики.

4.1.7. Здійснює контроль за виконанням цього договору.

4.2. Партнер 2:

4.2.1. Бере активну участь у фінансуванні соціальних та культурних програм, заходів у сфері благоустрою та безпекового рівня на території Грушівської територіальної громади.

4.2.3. Бере на себе обов’язок забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

4.2.4. Зобов’язаний додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля.

 

 1. Відповідальність Сторін

5.1 За невиконання умов договору сторони несуть відповідальність
у відповідності з чинним законодавством України.

5.2. У разі невиконання однією із сторін положень цього договору, інша залишає за собою право розірвання цього договору в односторонньому порядку, шляхом направлення іншій стороні письмового повідомлення.

 

 1. Розірвання договору

6.1. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку
у наступних випадках:

6.1.1. при невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань;

6.1.2. за бажанням однієї сторони. При цьому сторона-ініціатор зобов’язана письмово повідомити іншу сторону про розірвання договору, але не менш ніж за 30 днів до передбачуваної дати розірвання договору.

 

 1. Розв’язання суперечок

7.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов договору сторони вирішують їх за взаємною згодою.

7.2. У разі недосягнення взаємної згоди, спори розглядаються
у відповідності до чинного законодавства.

 

 1. Термін дії договору

8.1. Цей договір набирає чинності з моменту її підписання сторонами
та діє до «__» ________ 20__ року.

 

 1. Інші умови

9.1. Усі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійсненні у письмовому вигляді та підписані повноважними представниками сторін.

9.2. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством.

9.3. Цей договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

9.4. Сторони, укладаючи договір, створюють довірливі партнерські взаємовигідні відносини між бізнесом та Грушівською територіальною громадою.

 

 1. Місцезнаходження і реквізити сторін

 

Партнер 1   Партнер 2
Грушівська сільська рада

Місцезнаходження:

Дніпропетровська обл.

Криворізький р-н

с. Грушівка.

вул. Олександра Довженка, 16

Код ЄДРПОУ: 34644701

 

Сільський голова ____________

  ____________________

Місцезнаходження:

 

 

Код ЄДРПОУ:

 

 

 

__________________

Грушівський сільський голова Сергій МАРИНЕНКО