1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Розділ ХІІІ. Постійні комісії сільської ради.

Стаття 81. Постійні комісії сільської  ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 82. Постійні комісії обираються на першій  сесії сільської  ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші запитання структури комісій вирішуються відповідною комісією.

Стаття 83. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський  голова  та секретар.

Стаття 84.    Перелік та функціонування спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 85.    У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад переобрано персональний склад.

Стаття 86. Члени постійних комісій сільської ради обираються за списком без обговорення шляхом відкритого голосування.

Стаття 87.. Після обрання голів постійних комісій визначається персональний склад членів постійних комісій

Стаття 88. Постійні комісії за дорученням сільської  ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, сільського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд сільської ради, розробляють на сесіях ради проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями

Стаття 89. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 90. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні і секретарем комісії.

Стаття 91. Засідання постійної комісії скликається головою комісії в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

Стаття 92 Постійні комісії є підзвітні сільській  раді та відповідальними перед нею.

Стаття 93. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені сільської ради.