1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Управління виконавчої дирекції Фонду інформує

19.06.2019

На погодження для розміщення на сайті «Ресурсний центр»,  сайтах об’єднаних територіальних громад  до  25.06.2019

ЗМІНИ В ПРОВЕДЕННІ РОЗСЛІДУВАНЬ

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦВІ

Фонд соціального страхування України інформує, що з 01.07.2019 року набуває чинності “Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337.

До уваги роботодавців пропонуємо алгоритм розслідування нещасного випадку на виробництві комісією підприємства.

Крок   1 Заклад охорони здоровя надсилає повідомлення про нещасний випадок

Заклад охорони здоров’я зобов’язаний невідкладно передати з використанням засобів зв’язку (факс, телефонограма, електронна пошта) та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві (у разі можливості з висновком про ступінь тяжкості травм) за формою згідно з додатком 1 до Порядку 337:

– підприємству (установі, організації) (далі – підприємство), де працює потерпілий або на якому він виконував роботу;

– територіальному органові Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);

– робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем настання нещасного випадку (далі — робочий орган Фонду).

Крок   2 Керівник надсилає повідомлення про нещасний випадок органам контролю та організовує проведення розслідування

У разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин надіслати з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2 до Порядку 337 підприємствам:

– територіальному органові Держпраці;

– робочому органові Фонду;

– керівникові підприємства, на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

– керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві  кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;

– уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);

– органові ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Крок   3 Керівник та/або голова комісії направляє до закладу охорони здоровя запит про діагноз та його код згідно МКХ-10, ступінь тяжкості травми та наявність в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин) і ступінь його сп’яніння.

Заклад охорони здоров’я безоплатно надає протягом однієї доби з моменту одержання запиту від роботодавця та/або голови комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння).

Крок   4 Керівник утворює комісію з розслідування та організує її роботу

Комісія утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи. До складу комісії входять:

– керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);

– представник робочого органу Фонду;

– представник первинної організації профспілки (у разі її відсутності — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);

– лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння);

– інші представники підприємства, посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

До складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого.

Роботодавець зобов’язаний:

– створити належні умови для роботи комісії (спеціальної комісії), зокрема забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, спецодягом, спецвзуттям (у разі потреби), канцелярським приладдям тощо, а також за рішенням комісії (спеціальної комісії) залучити до роботи експертів, інших спеціалістів; компенсувати витрати, пов’язані з діяльністю комісії; відшкодувати витрати, пов’язані з відрядженням працівників, які є членами комісії.

Крок   5 Комісія формує матеріали розслідування, визначає необхідність проведення додаткових досліджень (за потреби)

Розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) комісією підприємства проводиться протягом п’яти робочих днів з дня утворення комісії.

Голова комісії листом згідно додатку 3 до Порядку 337 зобов’язаний поінформувати потерпілого (членів його сім’ї чи уповноважену ними особу) про призначення розслідування, їх права, запросити до співпраці.

Комісія формує матеріали, що дадуть змогу встановити об’єктивні обставини та причини настання нещасного випадку. У разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) та у випадках, зазначених у пункті 43 Порядку 337, розслідування може бути продовжене роботодавцем за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) або за місцезнаходженням підприємства.

Після з’ясування обставин та причин настання нещасного випадку комісія розробляє план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам та/або гострим професійним захворюванням (отруєнням); визначає пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) з виробництвом.

Рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

Крок   6 Комісія складає акти за формою Н-1(тимчасові акти за формою Н-1 (у разі їх складення)) згідно з додатком 11 до Порядку 337

складається акт за формою Н­‑1/П (якщо нещасний випадок пов’язаний із виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов’язаний);

у разі незгоди члена комісії із змістом розділів 5, 6, 8, 9 такого акту — обов’язково підписати ці акти з відміткою про наявність окремої думки, яка викладається членом комісії письмово, в якій він обґрунтовано викладає пропозиції до змісту розділів 5, 6, 8, 9 акту.

окрема думка додається до акту та є її невід’ємною частиною.

Крок   7 Керівник розглядає матеріали розслідування, затверджує акти, а також:

– організовує друкування, тиражування та формування протягом п’яти робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 необхідної кількості копій матеріалів розслідування (спеціального розслідування) разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію;

– протягом трьох робочих днів після формування матеріалів розслідування надсилає їх:

• територіальному органу Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), а у разі події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів — за місцем реєстрації підприємства;

• робочому органу Фонду за місцем реєстрації підприємства;

• лікарю-профпатологу за місцезнаходженням підприємства, їх об’єктів, на яких сталося гостре професійне захворювання (отруєння);

• органу поліції (у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків);

• іншим підприємствам, представники яких брали участь у проведенні розслідування.                Потерпілому, членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі надається акт за формою Н-1 разом з документами, зазначеними у пункті 12 приміток до додатку 11 до Порядку 337.

Крок   8 Керівник видає накази

1) протягом двох робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 наказ про вжиття запропонованих комісією заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) у визначені в акті за формою Н-1 строки та надсилає його копію органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні, у подальшому в письмовій формі інформує їх про стан вжиття заходів;

2) наказ про притягнення згідно із законодавством до відповідальності працівників, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) та які допустили порушення вимог НПАОП, посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці.

Крок  9 Керівник надсилає повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2

згідно з додатком 25 до Порядку 337 надсилає організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1, протягом 10 робочих днів після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого. Повідомлення за формою Н-2 додається до матеріалів розслідування та зберігається разом з ними.

 

Служба страхових експертів з охорони праці Криворізького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області